Basiscursus natuurwetgeving

In deze cursus staat de Wet natuurbescherming centraal. Wat zijn de verschillen met oude wetten? Waar liggen aandachtspunten? Theorie vormt de fundering, maar er is ook veel aandacht voor praktijkvoorbeelden.

Sinds enkele jaren organiseren wij samen met Buro Bakker de individuele basiscursussen over natuurwetgeving. De cursusinhoud is zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen en leerbehoefte.

De natuurwetgeving is veranderd. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht waarin de oude Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet zijn samengevoegd. Ook de nieuwe Omgevingswet komt er aan. Dat betekent niet dat alles helemaal anders wordt, want de wetgeving blijft natuurlijk gebaseerd op de Europese richtlijnen en borduurt verder op de bestaande tools zoals gedragscodes, maar veranderingen zijn er zeker wel. Zo zijn er nu verschillen tussen provincies in met name de uitvoering van de soortbescherming en bescherming van houtopstanden. Voor wie met deze wetten te maken heeft, is het van belang om tijdig de implicaties van deze veranderingen duidelijk te krijgen.

Inmiddels is de inhoud van de nieuwe Wet natuurbescherming duidelijk en de interpretatie door het nieuwe bevoegd gezag krijgt langzaam vorm. De cursusinhoud is daarop aangepast en wordt actueel gehouden.

De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

Staat er geen geschikte datum bij? Laat het ons weten: bij voldoende interesse worden er meer cursusdagen gepland.

Opzet van de curus
De basiscursus behandelt volgende onderwerpen:

  • De Wet natuurbescherming, zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming (voormalige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, inclusief relevante zaken uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
  • Vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • Toetsing Natura2000, externe werking, passende beoordeling, significantie
  • Bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland

Aan het einde van de cursusdag ontvangen de cursisten een certificaat van deelname.

De docenten
Deze cursus wordt gegeven door Ecologica (Sander Hunink of Johan Zwanenburg) en Buro Bakker (Dagmar Heidinga of Alie Holtes-Alserda). Zij hebben inmiddels jarenlange ervaring met doceren over natuurwetgeving en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en jurisprudentie.

Voorkennis: geen tot weinig kennis van de natuurwetgeving
De basiscursus is bedoeld voor een algemeen beeld en de praktische implicaties (zowel soorten- als gebiedenbescherming). Niettemin zit ook hier al flinke diepgang in.

Aanmelden
Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen geldt er per cursusdag een maximum aantal deelnemers. Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Na uw aanmelding op onze website wordt een plek gereserveerd en ontvangt u van ons per e-mail een inschrijfformulier waarop u uw leerdoelen aan kunt geven. Nadat wij dit formulier ingevuld hebben ontvangen, wordt uw inschrijving definitief gemaakt.
Twee weken voorafgaand aan de geplande cursusdag laten wij u weten of de cursus definitief doorgaat. 

Veiligheidsvoorschriften op locatie
De cursus wordt op een externe locatie gehouden. Uiteraard zorgt de organisator voor een veilige omgeving en vragen we alle cursisten om rekening te houden met de geldende RIVM-voorschriften. De cursisten ontvangen vooraf per e-mail veiligheidsinstructies.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt €475,00 exclusief BTW. Er geldt een kortingstarief van 15% op het cursusgeld vanaf de 2e deelnemer van dezelfde organisatie.
In het cursusgeld zijn koffie, thee, lunch en cursusmaterialen inbegrepen.

 

Bestanden

Cursus data: