Incompany cursus natuurwetgeving

Weten u en uw collega’s voldoende van de natuurwetgeving en de veranderingen daarin? Wellicht weet u juist al best veel over natuurwetgeving, maar loopt u tegen praktijkproblemen of dilemma's aan. Deze op maat gemaakte incompany cursus geeft duidelijkheid en biedt een belangrijk klankbord.

De natuurwetgeving is veranderd. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht waarin de oude Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet zijn samengevoegd. Ook de nieuwe Omgevingswet komt er aan. Dat betekent niet dat alles helemaal anders wordt, want de wetgeving blijft natuurlijk gebaseerd op de Europese richtlijnen en borduurt verder op de bestaande tools zoals gedragscodes, maar veranderingen zijn er zeker wel. Zo zijn er nu verschillen tussen provincies in met name de soortbescherming. Voor wie met deze wetten te maken heeft, is het van belang om tijdig de implicaties van deze veranderingen duidelijk te krijgen.

Weten u en uw collega’s voldoende van de natuurwetgeving en de veranderingen daarin? Weet u wanneer nader onderzoek naar beschermde soorten nodig is en wanneer u dat moet regelen? Is voor u duidelijk wanneer toetsing aan Natura2000-gebieden van toepassing is en wanneer niet? Wanneer moet een ontheffing of vergunning aangevraagd worden en hoe gaat dat in zijn werk, of kan gewerkt worden met een gedragscode? Wellicht weet u juist al best veel over de groene wetgeving, maar loopt u tegen praktijkproblemen of dilemma's aan. Onze cursussen geven duidelijkheid en een belangrijk klankbord! Hierbij gaan we in op alle belangrijke aspecten rondom beheer en ruimtelijke ordening.

De natuurwetgeving vindt steeds meer zijn plek binnen de planvorming en het wordt steeds vanzelfsprekender om met de consequenties daarvan rekening te houden. Ook zorgt de aanhaking van de natuurwetgeving bij de WABO dat deze wetgeving binnen gemeenten belangrijker is geworden. Het is dan ook voor steeds meer mensen nodig om te weten wanneer en hoe de natuurwetgeving toegepast moet worden. Ook speelt bijvoorbeeld het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) een rol. Daarnaast is de natuurwetgeving in ontwikkeling, bijvoorbeeld door uitspraken van de Raad van State. Er zijn veranderingen in interpretatie en toepassing, met name nu 12 provincies de wet uitvoeren. Het is prettig hierop (zoveel mogelijk) te kunnen inspelen. Inmiddels is de inhoud van de nieuwe Wet natuurbescherming duidelijk en de interpretatie door het nieuwe bevoegd gezag krijgt langzaam vorm. De cursusinhoud is daarop aangepast en wordt actueel gehouden.

Cursusinhoud
Deze cursus wordt volledig toegespitst op de doelgroep wat betreft inhoud, niveau en lengte. Bij de incompany cursussen gaan we in op de relevante onderdelen van de natuurwetgeving en de gevolgen voor de organisatie. De cursusopzet varieert van een presentatie van 2 uur tot meerdere cursusdagen: samen met u overleggen we wat de beste opzet is.

We hebben inmiddels veel ervaring met incompany cursussen, bijvoorbeeld voor vergunningverleners Wabo, docenten van hogescholen, medewerkers van PGO’s, terreinbeherende organisaties en projectleiders van gemeenten. Ook voor andere adviesbureaus verzorgen we cursussen.

De docent
Deze cursussen worden gegeven door Johan Zwanenburg van Ecologica.