Artikel over beperkte bescherming van soorten

Collega Sander Hunink heeft samen met Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw) een artikel geschreven over de (te) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb.

In het net verschenen artikel in het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht van uitgeverij SDU wordt onder andere ingegaan op de verschillen tussen de bescherming van soorten volgens artikelen 3.5 en 3.10 Wnb. De verbodsbepalingen in art. 3.10 (nationaal beschermde soorten) worden in een recente uitspraak minder ruim uitgelegd dan de verbodsbepaling in art. 3.5 (Europees beschermde soorten), met als gevolg dat dan minder snel sprake is van een overtreding. Maar is dat wel terecht?
Daarnaast wordt in het artikel ook aandacht geschonken aan de bescherming van foerageergebieden en andere onderdelen van leefgebieden als functionele omgeving van verblijfs- en rustplaatsen en hoe verschillende rechtbanken daar anders mee omgaan. Tot slot wordt ingegaan op de bescherming van vaatplanten: in hoeverre is er nog sprake van een natuurlijke verspreidingsgebied...?

Klik hier om het artikel te lezen. 

Voor vragen over Wet natuurbescherming staat wij u graag te woord! Neem gerust even contact met ons op of volg één van onze cursussen.