Artikel 'Uitzondering soortenbeschermingsverboden'

Onlangs verscheen een nieuw artikel van collega Sander Hunink in het Tijdschift Natuurbeschermingsrecht.

De samenvatting van artikel is als volgt:

In de Wet natuurbescherming is een uitzondering opgenomen van de soortbeschermingsverboden voor passende en instandhoudingsmaatregelen. In principe mogen streng beschermde soorten dus gewoon worden verplaatst, hun verblijfplaatsen worden vernield etc., zolang er maar herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 (denk bijv. aan de versnelde en opgevoerde herstelmaatregelen die in het kader van stikstof worden uitgevoerd).

Die situatie leek echter zeer onwaarschijnlijk en Sander heeft bekeken hoe de uitzondering is onderbouwd en of de uitzondering conform de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is. Dat laatste bleek niet zo en de onderbouwing van de wetgever van de uitzondering is vrij summier. Reden om er op te wijzen en te vragen om aanpassing van de wet. Tot die tijd moet er in ieder geval aan de zorgplicht worden voldaan, dat volgens Sander onder meer neer komt op het waarborgen van een gunstige staat van instandhouding. Er is dus wel een toetsing gewenst waarin staat hoe wordt omgegaan met beschermde soorten bij herstelmaatregelen.

Lees het volledige artikel hier